HOME

Zakoni Republike Srbije

Odluka o postavljanju plovnih objekata na delu obale i vodenog prostora na teritoriji grada Beograda

Zakon o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama

Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju

UPUTSTVO ZA DOBIJANJE PLOVIDBENE DOZVOLE

Pravilnik o upisniku i plovidbenoj dozvoli čamaca i plovećih postrojenja

ZAKON O ZAŠTITI DRŽAVNE GRANICE (PDF 150KB)

ZAKON O STRANCIMA (PDF 180KB)

ZAKON O POMORSKOJ I UNUTRAŠNJOJ PLOVIDBI (PDF 647KB)

UREDBA O NAJMANJEM BROJU ČLANOVA POSADE ZA SIGURNU PLOVIDBU KOJI MORAJU IMATI POMORSKI BRODOVI TRGOVAČKE MORNARICE DRŽAVNE ZAJEDNICE SRBIJA I CRNA GORA (PDF 105KB)

PRAVILNIK O BROJU I SASTAVU POSADE ZA PLOVNE OBJEKTE KOJI NISU BRODOVI UNUTRAŠNJE PLOVIDBE TRGOVAČKE MORNARICE (PDF 51KB)

NAREDBA O USLOVIMA ZA PLOVIDBU BRODOVA I DRUGIH PLOVNIH OBJEKATA NA PLOVNOM PUTU NA RECI DUNAV OD 1.258 km DO 1.253 km (PDF 16KB)

ZAKON O RADIOTELEFONSKOJ SLUŽBI NA UNUTRAŠNJIM PLOVNIM PUTEVIMA

Pravilnik o obrascima dozvola za radio stanice

Pravilnik o postupku izdavanja dozvole

Pravilnik o troskovima izdavanja dozvola za radio-stanicu

Pravilnik o visini naknada za koriscenje radio-frekvencija

ZAKON O TURIZMU (PDF 187KB)

ZAKON O RATIFIKACIJI OKVIRNOG SPORAZUMA O SLIVU REKE SAVE, PROTOKOLA O REŽIMU PLOVIDBE UZ OKVIRNI SPORAZUM O SLIVU REKE SAVE I SPORAZUMA O IZMENAMA OKVIRNOG SPORAZUMA O SLIVU REKE SAVE I PROTOKOLA O REŽIMU PLOVIDBE UZ OKVIRNI SPORAZUM O SLIVU REKE SAVE (PDF, 147KB)

ZAKON O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O SUZBIJANJU NEZAKONITIH RADNJI UPERENIH PROTIV BEZBEDNOSTI POMORSKE PLOVIDBE (PDF, 36KB)

ZAKON O POTVRŽIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU SAVEZNE VLADE SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I VLADE REPUBLIKE ITALIJE O USPOSTAVLJANJU ZAJEDNIČKOG SISTEMA PLOVIDBE I PLANA RAZDVAJANJA SAOBRAĆAJA NA JADRANSKOM MORU (PDF, 57KB)

UREDBA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE SOCIJALISTIČKE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I VLADE SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE RUMUNIJE O UTVRĐIVANJU I KONTROLI PRIMENE PRAVILA PLOVIDBE, ODRŽAVANJU I POBOLJŠAVANJU USLOVA PLOVIDBE NA SEKTORU GDE DUNAV ČINI GRANICU IZMEĐU DVE DRŽAVE (PDF, 87KB)

UREDBA O RATIFIKACIJI PROTOKOLA IZMEĐU JUGOSLAVIJE I SAVEZNE REPUBLIKE NEMAČKE O TUMAČENJU I SPROVOĐENJU SPORAZUMA O PRIVREMENOM REGULISANJU PLOVIDBE DUNAVOM (PDF, 60KB)

SPORAZUM IZMEĐU VLADE FEDERATIVNE NARODNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I AUSTRIJSKE SAVEZNE VLADE O REGULISANJU PLOVIDBE DUNAVOM (PDF, 58KB)

Zakoni država iz okruženja i sveta

ZAKON O JAHTAMA - REPUBLIKE CRNE GORE

UPIS U REGISTAR JAHTI CRNE GORE

Pravilnik o tehničkom pregledu jahti (PDF, 412 KB)

SIGURNOST I BEZBJEDNOST NA MORU INFORMACIJE ZA DOMAĆE I STRANE NAUTIČARE, UPRAVA POMORSKE SIGURNOSTI BAR (PDF, 520KB)

NACIONALNI PLAN TRAGANJA I SPASAVANJA - Republika Crna Gora (PDF, 113KB)

ZAKON O UNUTRAŠNJOJ PLOVIDBI - Republika Srpksa (PDF, 351KB)

ZAKON O UNUTRAŠNJOJ PLOVIDBI - Hrvatska (PDF, 252KB)

PRAVILNIK PLOVIDBE - Švedska (PDF, 137KB)

PRAVILNIK PLOVIDBE - Australija (PDF, 927KB)

HOME